Opšti uslovi poslovanja | Gastarbeiter Service

U skladu sa čl. 813-826 ZOO, Mihailo Milović Preduzetnik Prokuplje Gastarbeiter Service sa sedištem na adresi Danila Kiša 23 u Prokuplju, Srbija, matični broj 67023749 koga zastupa Mihailo Milović (u daljem tekstu „Posrednik“), 25.05.2023. godine usvaja sledeće:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

1. Opšte odredbe:

1.1. Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu „Opšti uslovi“) definišu se standardni uslovi poslovanja pod kojima Posrednik pruža usluge posredovanja za Nalogodavca, na osnovu zahteva koji je definisan u Posebnim uslovima u okviru Ugovora.

1.2. Posebnim uslovima koje potpisuju Posrednik i Nalogodavac (u daljem tekstu „Posebni uslovi“) i koji zajedno sa Opštim uslovima čine Ugovor o posredovanju (u daljem tekstu „Ugovor“) i kao takvi su njegov sastavni deo i primenjuju se u celosti, osim ako nije izričito drugačije predviđeno samim Posebnim uslovima.

1.3. Posrednik i Nalogodavac su u daljem tekstu Opštih uslova zajedno naznačeni kao „Strane“, a posebno kao „Strana“.

1.4. Pod uslugama posredovanja koje Posrednik pruža Nalogodavcu spade dovođenje u vezu sa Trećim licem koje bi s njim pregovaralo o zaključenju određenog pravnog posla. Konkretne usluge koje će Posrednik pružiti Nalogodavcu će biti propisane u okviru Posebnih uslova, a u zavisnosti od potreba Nalogodavca.

1.5. Za svrhu ovih Opštih uslova definicija „Treće lice“ označava bilo koje lice koje Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem tokom pružanja usluga posredovanja iz člana 1.4. iznad.

1.6. Ugovor se smatra zaključenim između Nalogodavca i Posrednika kada obe Strane potpišu Posebne uslove. Ugovor se zaključuje na neodređeni vremenski period, osim ako Posebnim uslovima nije drugačije predviđeno. Osim u pisanoj formi, Ugovor može biti zaključen i u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.

1.7. Potpisivanjem Posebnih uslova, odnosno zaključenjem Ugovora, Nalogodavac prihvata Opšte uslove i potvrđuje da je u celosti upoznat sa njihovom sadržinom.

 

2. Prava i obaveze Posrednika:

2.1. Posrednik postupa u skladu sa pažnjom dobrog privrednika prilikom posredovanja za Nalogodavca i obavezuje se da će

nastojati da nađe Treće lice i dovede ga u vezu s Nalogodavcem radi zaključenja posla koji je predmet Ugovora.

2.2. Posrednik je dužan da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom u toku trajanja Ugovora i pružanja usluga posredovanja Nalogodavcu.

2.3. Posrednik će Nalogodavcu dati objektivno mišljenje o komercijalnim elementima poslova koji su predmet posredovanja, u skladu sa prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima.

2.4. Posrednik nije pravni savetnik Nalogodavca i ne može snositi odgovornost u vezi sa pravnim pitanjima u pogledu poslova koji su predmet posredovanja i sadržinu ugovora koji je potpisan između Nalogodavca i trećeg lica sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, niti je u obavezi da rešava pravne probleme u vezi predmetnih poslova ukoliko isti postoje.

2.5. Posrednik će aktivno učestvovati i posredovati u pregovorima između Nalogodavca i Trećeg lica i nastojaće da dođe do zaključenja ugovora između Nalogodavca i Trećeg lica.

2.6. Posrednik će o svim bitnim okolnostima u vezi sa poslom posredovanja koje su mu poznate ili mu moraju bit poznate, obaveštavati Nalogodavca i čuvaće podatke o ličnosti Nalogodavca i/ili njegovih zaposlenih, u skladu sa Zakonom i ovim Opštim uslovima.

2.7. Posrednik ne može biti odgovoran prema Nalogodavcu u slučaju da ne uspe da dovede Nalogodavca u vezu sa Trećim licem radi realizacije Ugovora.

2.8. U slučajevima kada Posrednik istovremeno zastupa Nalogodavca i Treće lice, Posrednik se obavezuje da na objektivan način učestvuje u pregovorima između Nalogodavca i Trećeg lica, da štiti njihove interese na osnovu pravičnosti i pravila dobrog poslovanja. Postojanje obostranog zastupanja od strane Posrednika nije od uticaja na pravo Posrednika na posredničku proviziju.

2.9. Posrednik vodi posrednički dnevnik u elektronskoj formi, u kome beleži bitne podatke o ugovorima koji su zaključeni uz posredovanje Posrednika.

 

3. Prava i obaveze Nalogodavca:

3.1. Nalogodavac je dužan da Posredniku dostavi potpun opis zahteva u vezi sa pravnim poslom za koji se posredovanje traži. Nalogodavac je dužan da obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o izmeni svog zahteva ili odustajanja od zahteva u roku od 3 (tri) dana od nastale izmene.

3.2. Nalogodavac se obavezuje da neće otkrivati informacije u vezi sa Trećim licima, odnosno u vezi sa pravnim poslovima koje mu je predstavio Posrednik, niti informacije vezane za dalje pregovore sa Trećim licima i zaključenje ugovora sa njima.

3.3. Nalogodavac se obavezuje da ne pregovara direktno, niti preko drugog posrednika, sa Trećim licima koje je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem, već samo u prisustvu Posrednika ili uz prethodnu pisanu saglasnost datu od strane Posrednika.

3.4. U slučaju da Nalogodavac prekrši neku od obaveza iz člana 3.2. i 3.3. Posrednik ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez otkaznog roka i da od Nalogodavca zahteva isplatu ugovorne kazne koja je jednaka Posredničkoj proviziji na koju bi Posrednik imao pravo u slučaju zaključenja ugovora o predmetnom pravnoom poslu između Nalogodavca i Trećeg lica, a do čega bi došlo usled posredovanja Posrednika.

3.5. Pod Povezanim licem se za potrebe primene ovih Opštih uslova smatraju sva treća lica koja se mogu smatrati povezanim bilo sa Nalogodavcem ili sa Trećim licem u smislu Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu „Povezano lice“).

3.6. Nalogodavac nije dužan da pristupi pregovorima za zaključenje posredovanog posla sa Trećim licem koje je Posrednik pronašao niti je u obavezi da zaključi posredovani pravni posao.

3.7. Nalogodovac će pružiti svu neophodnu saradnju kako bi omogućio Posredniku da ispuni svoje obaveze u skladu sa primenjivim propisima, naročito onim koji se odnose na proceduru "upoznajte svog klijenta", sprečavanje pranja novca i sprečavanje drugih finansijskih krivičnih dela.

 

4. Posrednička provizija:

4.1. Za obavljanje usluga posredovanja u skladu sa ovim Opštim uslovima, Posrednik ima pravo na posredničku proviziju (u daljem tekstu „Posrednička provizija“) . Pravo na Posredničku proviziju Posrednik stiče u momentu zaključenja posredovanog posla između Nalogodavca i Trećeg lica.

4.2. U slučaju kada Posrednik posreduje za Nalogodavca i pravni posao bude zaključen sa Trećim licem Nalogodavac će biti u obavezi da isplati Posredniku Posredničku proviziju u visini od 10%  od iznosa naknade iz ugovora, uvećane za važeću stopu PDV-a.

4.3. Nalogodavac će platiti Posredniku Posredničku proviziju, uvećanu za važeću stopu PDV-a, u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa od strane Posrednika, a u roku od 7 (sedam) dana po potpisivanju ugovora između Nalogodavca i Trećeg lica koji za predmet ima pravni posao koji je predmet posredovanja. Posredničku proviziju Nalogodavac plaća Posredniku u navedenom roku, bez obzira na dinamiku isplate naknade iz predmetnog ugovora.

4.4. U slučaju da Nalogodavac kroz direktne pregovore sa Trećim licem zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao, i to sa licem koje mu je prvobitno predstavio Posrednik, Nalogodavac će biti dužan da Posredniku isplati Posredničku proviziju u skladu sa ovim Opštim uslovima, bez obzira na to da li je pravni posao zaključen za vreme važenja Ugovora ili u roku od 12 (dvanaest) meseci od njegovog prestanka.

4.5. Posrednik ima pravo na naknadu redovnih troškova u slučaju da je od Nalogodavca prethodno dobio izričitu pisanu instrukciju da preduzme određene troškove u vezi pronalaženja Trećeg lica za posredovani posao, i to u roku od 7 dana od dana kada su konkretni troškovi preduzeti od strane Posrednika za račun Nalogodavca. Nalogodavac će nadoknaditi ove troškove Posredniku bez obzira na to da li Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem bilo koje Treće lice ili ne. Troškovi će biti nadoknađeni na osnovu kopija računa i priznanica (originali se na zahtev mogu dostaviti na uvid) koje Posrednik prezentuje Nalogodavcu kao dokaz plaćenih troškova.

4.6. Posrednik nema pravo na naknadu za upućivanje (referral fee), bez prethodne izričite saglasnosti Nalogodavca, a što je bez uticaja na ostvarivanje prava Posrednika na Posredničku proviziju.

4.7. Posrednik neće tražiti niti prihvatiti bilo kakve naknade ili provizije za upućivanje, kada se s obzirom na okolnosti može razumno očekivati da bi iste mogle da ugroze nezavisnost ili nepristrasnost u pružanju usluga posredovanja u skladu sa ovim Opštim uslovima.

4.8. Odredbe ovih Opštih uslova se primenjuju i obavezuju Nalogodavca i u slučajevima kada u rokovima propisanim ovim Opštim uslovima pravne poslove sa Trećim licem zajednički zaključe Nalogodavac i Povezana lica (odnosno druga pravna ili fizička lica) u kom slučaju će Nalogodavac biti dužan da Posredniku isplati puni iznos Posredničke provizije u skladu sa Opštim uslovima ili Posebnim uslovima, bez obzira na njegov udeo u navedenom pravnom poslu.

4.9. U slučaju da Povezano lice umesto Nalogodavca zaključi pravni posao u rokovima propisanim ovim Opštim uslovima, sa Trećim licem ili Povezanim licem Trećeg lica sa kojim je Posrednik prethodno doveo u vezu Nalogodavca, Nalogodavac će biti dužan da Posredniku na ime naknade štete isplati pun iznos Posredničke provizije na koju bi Posrednik imao pravo po osnovu ovih Opštih uslova, da je pravni posao sa Trećim licem zaključio Nalogodavac.

4.10. U svakom slučaju, Nalogodavac je dužan da isplati Posredničku proviziju u iznosima propisanim ovim Opštim uslovima, osim ukoliko nije drugačije predviđeno posebnim ugovorom sa Nalogodavcem.

 

5. Odgovornost:

5.1. Posrednik nije odgovoran za bilo koju štetu koju Nalogodavac može pretrpeti u vezi sa posredovanjem odnosno obavljanjem usluga od strane Posrednika, osim ako je ista posledica namere ili grube nepažnje Posrednika, povrede obaveze poverljivosti u skladu sa ovim Opštim uslovima, ili povrede zakonskih propisa.

5.2. Posrednik ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran Nalogodavcu za posrednu štetu koja se nije mogla razumno predvideti kao ni uopšte za izgubljenu dobit, gubitak goodwill-a, reputacije ili poslovnih prilika, osim u meri u kojoj takva odgovornost postoji u skladu sa imperativnim propisima. U svakom slučaju, odgovornost Posrednika ograničava se na petostruku vrednost Posredničke provizije na koju Posrednik ima pravo za konkretan angažman (tj. posredovanje u zaključenju konkretnog pravnog posla) u skladu sa Opštim uslovima, pri čemu ukupna odgovornost za štetu prema Nalogodavcu ne može preći apsolutni iznos od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

5.3. Ne dovodeći u pitanje važnost drugih odredaba ovih Opštih uslova, Posrednik i Nalogodavac će biti odgovorni drugoj Strani za štetu koja je prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom, a posebno u slučaju namernog kršenja odredbi Opštih uslova i Posebnih uslova, prevare ili svesnog dovođenja u zabludu ili dostavljanja netačnih informacija.

5.4. Posrednik neće biti odgovoran za obavljanje usluga koje izlaze izvan okvira osnovne delatnosti Posrednika, kao ni za radnje ili propuštanja Trećih lica.

5.5. Posrednik neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak nastao uništavanjem bilo kojih drugih dokumenata koje nije dužan da čuva u skladu sa imperativnim propisima.

 

6. Zaštita podataka o ličnosti:

6.1. Nalogodavac ovlašćuje Posrednika da obrađuje podatke o ličnosti koje Posrednik prima u toku i u vezi sa obavljanjem usluga posredovanja i za koje je Nalogodavac rukovalac podataka, odnosno podatke o ličnosti koji se odnose na Nalogodavca u kom slučaju je Posrednik rukovalac podataka o ličnosti (ako je primenjivo) i ti podaci se odnose na sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, mesto rođenja, matični broj, godina rođenja, državljanstvo, prebivalište i/ili boravište, broj lične karte (’’Podaci o ličnosti’’).

6.2. Pri obradi ličnih podataka u vezi sa poslovima posredovanja, Posrednik će obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Pri obradi Podataka o ličnosti u vezi sa poslovima posredovanja Posrednik će:

• osim ako Nalogodavac nije drugačije tražio, lične podatke obrađivati samo u meri i na način koji je naložio Nalogodavac i / ili kako je neophodno za pružanje usluga posredovanja;

• obezbediti da se preduzmu odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju sprečavanja neovlašćene ili nezakonite obrade ličnih podataka i slučajnog gubitka ili uništavanja ili oštećenja ličnih podataka;

6.3. Nalogodavac je saglasan sa prenosom ličnih podataka samo u sledećim slučajevima (uključujući i prenos Podataka o ličnosti u inostranstvo - u skladu sa zakonskim uslovima):

• licima zaposlenim kod Posrednika kojima su Podaci o ličnosti potrebni za izvršenje usluga koje su predmet angažovanja;

• revizorima Nalogodavca, nekim drugim licima ili organu koji ima zakonsko pravo ili dužnost da zahteva podatke o ličnosti; ili

6.4. Prenos Podataka o ličnosti u od strane Posrednika prema Trećim licima biće izvršen u skladu sa ugovorom o prenosu podataka, kojim je obezbeđen stepen zaštite podataka i druge obaveze koje u skladu sa zakonom moraju biti definisane između rukovaoca i obrađivača ličnih podataka.

6.5. Posrednik će obavestiti Nalogodavca bez nepotrebnog odlaganja kada postane svestan kršenja bezbednosti podataka koje bi bilo podložno prijavljivanju u skladu sa važećim propisima.

6.6. Nalogodavac je dužan da kao rukovalac Podataka o ličnosti ispuni sve zakonske obaveze vezano za Podatke o ličnosti i obezbedi pristanak lica na koja se Podaci o ličnosti odnose, koji je neophodan za ispunjenje obaveza predviđenih ovim Opštim uslovima. Nalogodavac će od lica na koje se Podaci o ličnosti odnose pribaviti pristanak pre nego što isti budu preneti Posredniku kao obrađivaču, i obavestiti ova lica o svim aspektima obrade kao i prenosu podataka Posredniku.

6.7. Nalogodavac je odgovoran za svu eventualnu štetu koja može nastati za Posrednika u slučaju da lica na koje se Podaci o ličnosti odnose nisu potpuno i pravilno obaveštena o svim aspektima obrade u skladu sa Opštim uslovima i zakonom.

6.8. Za Podatke o ličnosti koji se odnose na samog Nalogodavca i za koje se Posrednik smatra rukovaocem podataka o ličnosti, Posrednik obaveštava Nalogodavca dodatno o sledećem:

• pravu da svojim Podacima o ličnosti Nalogodavac može pristupiti, ispraviti, dopuniti, obrisati, ograničiti obradu, preneti Podatke o ličnosti te podneti prigovor na njihovu obradu;

• da u svakom trenutku može povući svoj pristanak za obradu Podataka o ličnosti pod uslovom da se Podaci o ličnosti obrađuju na osnovu pristanka;

• da može da podnese pritužbu na obradu svojih Podataka o ličnosti nadležnom Povereniku za informacije od javnog značaja i obradu podataka o ličnosti;

• da može zahtevati kopiju svojih Podataka o ličnosti;

• da se Podaci o ličnosti ne koriste za donošenje automatizovanih pojedinačnih odluka i profilisanje osim kada je to dozvoljeno u skladu sa zakonom;

• da u slučaju povrede Podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja obavesti Nalogodavca na koga se Podaci o ličnosti odnose;

 

7. Poverljivost:

7.1. Pod Poverljivim podacima se smatraju sve informacije koje se odnose na Posrednika i Nalogodavca, odnosno njihova povezana lica, a koje su po svojoj prirodi poverljive (komercijalne, finansijske, tehničke ili neke druge) uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije koje se odnose na poslovanje, klijente, dobavljače, proizvode, software telekomunikacije, mrežu, poslovne tajne, know how ili osoblje, kao i bilo koje druge informacije koje se mogu sa razlogom smatrati poverljivim od strane Posrednika ili Nalogodavca (u daljem tekstu „Poverljivi podaci“).

7.2. Posrednik i Nalogodavac potvrđuju da tokom trajanja Ugovora mogu primati, pripremati i kreirati Poverljive podatke, koji se odnose na drugu Stranu.

7.3. Strane su saglasne da će čuvati kao poverljive i neće obelodanjivati, saopštavati ili umnožavati Poverljive podatke (kao i materijale koji sadrže Poverljive podatke) koji se odnose na drugu Stranu, odnosno njihova povezana lica (članice grupe i sl.), trećim licima, bez prethodne saglasnosti druge Strane, osim u interne svrhe i u obimu u kojem je to neophodno za potrebe izvršenja usluga definisanih Ugovorom.

7.4. Obaveza čuvanja Poverljivih podataka ne primenjuje se na Poverljive podatke:

• za koje Strane mogu dokazati da su ih već legalno posedovale i slobodno raspolagale njima pre nego što im ih je druga Strana saopštila

• koji su zakonito obelodanjeni Stranama bez ikakvih obaveza o poverljivosti od strane trećih lica koja ne potiču direktno ili indirektno od Strana

• koji su se pojavili u javnosti bez krivice Strana i njihovih zaposlenih; ili

• koji po zakonu ili po nalogu nadležnog suda, ili drugog organa treba da se otkriju.

7.5. Obaveza čuvanja tajnosti Poverljivih podataka ostaje na snazi u roku od 5 godina od dana prestanka Ugovora.

7.6. Nalogodavac je saglasan da Posrednik objavi da pruža ili je pružio posredničke usluge Nalogodavcu i da koristi ime Nalogodavca u javnosti. Posrednik neće objaviti bilo kakve detalje o bilo kojoj predloženoj ili stvarnoj transakciji (osim onih koje su javno dostupne) bez prethodne saglasnosti Nalogodavca, koja neće biti neosnovano ili nerazumno uskraćena.

7.7. Nalogodavac će trajno čuvati poverljivost i neće obelodanjivati bilo kom Trećem licu (bilo pre ili posle prestanka ili isteka Ugovora): (i) bilo koje informacije koje je primio u vezi sa metodologijama i / ili tehnologijama koje koristi Posrednik pri pružanju usluga posredovanja; (ii) detalje o uslovima pod kojima Posrednik pruža usluge posredovanja; i (iii) bilo koje druge informacije u vezi sa poslovnim aktivnostima Posrednika koje nisu javno dostupne.

 

8. Sukob interesa

8.1. Posrednik u razumnoj meri proverava moguće sukobe interesa pre pružanja usluga posredovanja Nalogodavcu. Međutim, s obzirom na to da Posrednik pruža različite profesionalne usluge velikom broju klijenata, Posrednik ne može da utvrdi sve situacije u kojima može doći do sukoba sa interesima Nalogodavca. Stoga će Nalogodavac bez odlaganja, osim u opravdanim slučajevima, obavestiti Posrednika o svakom potencijalnom sukobu interesa koji utiče na usluge posredovanja koje se pružaju Nalogodavcu. Ako Posrednik ili Nalogodavac ustanove potencijalni sukob interesa, ako Nalogodavac i Posrednik pretpostavljaju da se interesi Nalogodavca mogu uspešno sačuvati primenom odgovarajućih procedura, Posrednik će razmotriti te procedure i dogovoriti se sa Nalogodavcem o njihovoj primeni.

 

9. Prestanak Ugovora:

9.1. Osim ukoliko izričito nije drugačije predviđeno, Ugovor prestaje da proizvodi pravno dejstvo zaključenjem ugovora između Nalogodavca i Trećeg lica koji za predmet ima pravni posao za koji je Posrednik posredovao.

9.2. Nalogodavac i Posrednik mogu otkazati Ugovor jednostranim pisanim obaveštenjem o otkazu upućenim drugoj Strani sa otkaznim rokom od 30 dana, bez navođenja razloga otkaza.

9.3. Nalogodavac i Posrednik mogu otkazati Ugovor jednostranim pisanim obaveštenjem o otkazu upućenim drugoj Strani sa momentalnim dejstvom, bez otkaznog roka, u slučaju da druga Strana izvrši materijalnu povredu Opštih uslova.

9.4. U slučaju da Nalogodavac ima, ili će imati, zahteve za posredovanjem u vezi drugih pravnih poslova ili ima nove zahteve u pogledu pravnog posla koji je već predmet posredovanja i o tome u pisanoj formi obavesti Posrednika sa nalogom da posreduje i za te pravne poslove, odnosno preduzme radnje u skladu sa novim zahtevima, odredbe ovih Opštih uslova će se na isti način i u celosti primenjivati na svaku takvav pravni posao i svaki dodatan zahtev ponaosob.

 

10. Završne odredbe:

10.1. Posrednik može u skladu sa Zakonom angažovati Treća lica na obavljanju svih ili dela usluga posredovanja iz zaključenog Ugovora, uz pismenu saglasnost Nalogodavca. U slučaju angažovanja trećih lica u skladu sa ovim članom, Posrednik odgovara isključivo za izbor potposrednika i pružena uputstva, u skladu sa zakonom.

10.2. Nalogodavac nema pravo da trećim licima ustupa prava i obaveze iz Ugovora, u celosti ili delimično, bez izričite pisane saglasnosti Posrednika.

10.3. Posrednik će obezbediti i održavati tokom važenja Ugovora polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, u skladu sa Zakonom.

10.4. Nijedan zahtev ili postupak povodom prava i obaveza iz Ugovora neće biti pokrenut ili istaknut protiv Posrednika po isteku tri (3) godine od prestanka Ugovora.

10.5. Smatraće se da Posrednik ima pravo da se osloni na instrukcije i informacije koje daje bilo koji zaposleni ili drugi predstavnik Nalogodavca, odnosno svako lice koje tvrdi da ima ovlašćenja da daje takve instrukcije i informacije ispred Nalogodavca.

10.6. Eventualne primedbe ili pritužbe na kvalitet pruženih usluga od strane Posrednika, rešavaće se u skladu sa Politikom žalbi Posrednika.

10.7. Na pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima primenjuju se odgovarajuće Zakona o obligacionim odnosima.

10.8. U slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između odredbi Opštih uslova i Posebnih uslova, preovlađuju odredbe Posebnih uslova.

10.9. Nalogodavac i Posrednik će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, a u slučaju da nastali spor ne može biti rešen na miran način, isti će biti rešavan od strane stvarno i mesno nadležnog suda u Beogradu.

 

 

 

© 2023 | Gastarbeiter Service | Sva prava zadržana